خشاب چکش کوبیت ۱۲۰ از قطعات مهم و کاربردی در سنگ شکن کوبیت ۱۲۰ میباشد . وظیفه خشاب چکش مهار کردن چکش کوبیت ۱۲۰ میباشد . زیرا در هنگام خردایش به دلیل وارد شدن ضربات سنگین سنگها در دستگاه و امکان لرزش بالای دستگاه چکش ها تعادل خود را از دست میدهند . به همین دلیل وجود خشاب چکش کوبیت ۱۲۰ برای ثابت نگه داشتن چکش ها بسیار مهم و کاربردی میباشند . خشاب چکش کوبیت ۱۲۰ نیز به تعداد چکش ها در روی هر چکش در سنگ شکن قرار میگیرد .

خشاب چکش کوبیت 120
خشاب چکش سنگ شکن کوبیت ۱۲۰