هلالی دور رورتور کوبیت ۱۲۰ که به بغل بند هلالی کوبیت ۱۲۰ نیز معروف است . هلالی دور روتور کوبیت ۱۲۰ دارای انواع مختلفی است که با شماره گذاری مشخص میشوند . وظیفه بغل بندها حفظ تعادل و یا در اصل افزایش وزن سنگ شکن میباشد که در زمان خردایش این امر کمک بسیاری در جابجا نشدن و صدمه ندیدن دستگاه میکند . علاوه بر این هلالی دور روتور کوبیت ۱۲۰ و یا همان بغل بند کوبیت ۱۲۰ مانع از صدمه دیدن بدنه داخلی دستگاه در اثر پرتاب سنگ های خرد شده و یا در حال خرد شدن، میشود .

انواع مختلف این قطعه عبارتند از :

بغل بند ۱۷/۸ کوبیت ۱۲۰ – بغل بند ۱۷/۹ کوبیت ۱۲۰ – بغل بند ۱۷/۱۰ کوبیت ۱۲۰ – بغل بند ۱۷/۱۱ کوبیت ۱۲۰